کارگاه آموزشی:ارتقای مهارت‌های تدریس، آموزش و ارتباط با دانشجو

کارگاه آموزشی:ارتقای مهارت‌های تدریس، آموزش و ارتباط با دانشجو

الف) اطّلاعات کلّی کارگاه :
1. آشنای و آگاهی از مفاهیم عمده تدریس ، تربیت و یادگیری
2. انواع ارتباط و مهارتهای تدریس
3. معرفی اجمال روش‌های تدریس و فنون
4. آشنایی با طرح درس: کار عمل کارگاه
ب) محورهای عمده مباحث میزگرد:
1. ماهیت تدریس و یادگیری و ارتباط
2. انواع ارتباط در تدریس
3. انوع مهارت‌های تدریس
4. ارکان تدریس
5. روش‌ها و فنون تدریس
6. مهارت طراحی تدریس
7. طرح درس: ترمی و روزانه
8. کارعملی کارگاه: تدوین و بررسی طرح درس.