فرم پیشنهادات و انتقادات دوره صفای باطن در پرتو رمضان

فرم پیشنهادات و انتقادات دوره صفای باطن در پرتو رمضان

همکار گرامی سلام؛
لطفا نظر خود را در مورد منبع معرفی شده بیان نمایید.